Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه | آرشیو ماهیانه

مرداد 1392

آغاز پروژه مهر 92 دبیرستان رضوان ( دوره اول )

نصب تابلوی جدید

انتظارات کلی ازمدیرموفق(5)

24- -فعاليت هاي ابتكاري
1-24- درنحوه اداره امورات مدرسه
2-24- دركيفيت بخشي
3-24- درحل مشكلات آموزشي وتربيتي دانش آموزان
4-24- درتشويق دانش آموزان موفق
5-24- درترغيب اولياجهت مشاركت هرچه بيشتردرامورات مدرسه
6-24- درترغيب همكاران جهت مشاركت هرچه بيشتردرامورات مدرسه
25- راهنمايي ومشاوره دانش آموزان
1-25-آموزش مهارتهاي مطالعه،برنامه ريزي،نحوه برخوردوبرقراري ارتباط بادوستان،معلمان،مسئولين،والدين و....
2-25-تبيين قوانين موجود مدرسه وآيين نامه انضباطي براي دانش آموزان و اولياي آن ها
3-25-شناسايي دانش آموزان مشكل دار(رفتاري و تربيتي)باهمكاري ومشاركت همكاران ويافتن راه كارهاي عملي براي رفع آن ها
4-25-تشكيل جلسات مشاوره اي بادانش آموزان مردودي،ترك تحصيل كنندگان و اولياي آن ها
5-25-برگزاري جلسات تخصصي براي همكاران در خصوص مشاوره(نحوه هدايت وراهنمايي دانش آموزان درموضوعات مختلف ،نحوه برخوردبا دانش آموزان مشكل دارو...)
6-25-برنامه ريزي براي بازديددانش آموزان از مراكز آموزشي،فرهنگي،علمي،صنعتي و تجاري براي آشنايي آنها با مشاغل مختلف
7-25-تشكيل جلسات پاسخ به سئوالات بادعوت ازصاحبان مشاغل و روانشناسان و ...
26-معلمان و فرايندياددهي،يادگيري
1-26-حضور دركلاس قبل از دانش آموزان و خروج بعدازآنان
2-26-داشتن طرح درس قبل از ورودبه كلاس
3-26-استفاده از روش هاي فعال در تدريس
4-26-شناسايي و استفاده از وسايل آموزشي مناسب
5-26-ايجادانگيزه وآماده سازي براي تدريس درس جديد
6-26-فعال سازي ومشاركت دانش آموزان درفرآيندياددهي ويادگيري
7-26-تقويت و توسعه فعالیت های گروهی
8-26-اتمام درس قبل ازاحساس خستگي توسط دانش آموزان
9-26-بررسي تكاليف دانش آموزان وارائه ي بازخوردلازم
10-26-تشويق وتنبيه بموقع ورعايت عدالت درآن
11-26-ارزشيابي آغازين،تكويني وپاياني
12-26-ايجادرابطه عاطفي بادانش آموزان
13-26-ايجادوتقويت باورهاي مثبت دردانش آموزان
14-26-پرهيزازتكيه كلام و يكنواختي تن صدا
15-26-طرح سئوالات واگرا براي تفكرهرچه بيشتر دانش آموزان
16-26-جمع بندي درس جديدبامشاركت خوددانش آموزان
17-26-ارتباط دادن موضوع درس جديد بازندگي روزمره
18-26-طرح نكات اخلاقي،اجتماعي وتربيتي
19-26-معرفي منابع مطالعاتي بيشتر براي دانش آموزان

انتظارات کلی مدیرموفق(4)

19-- فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه - طرح کرامت
1-19- در دسترس بودن كتاب راهنما
2-19- تسلط مديرومعاونين برموضوع و طرح آن درجلسه شوراي معلمان جهت آشنايي بيشترهمكاران
3-19- تشويق و ترغيب همكاران و دانش آموزان جهت اجراي اين نوع فعاليت ها
4-19- تهيه و نگهداري نمونه هايي از فعاليت هاي اجرا شده
5-19- تقديرازنفرات برترطرح
20- كتابخانه مدرسه
1-20- تهيه كتب مورد نيازوعلاقه دانش آموزان براي تجهيزهرچه بيشتركتابخانه
2-20- تنظيم برنامه براي استفاده هرچه بيشتر دانش آموزان ازكتابخانه
3-20-برنامه ريزي براي مشاركت هرچه بيشترتشكل هاي دانش آموزاي در اداره كتابخانه
4-20- بررسي وتجزيه وتحليل ميزان استفاده ازكتب توسط دانش آموزان درموضوعات مختلف علمي،آموزشي،مذهبي، مرجع و..
5-20- پاكسازي وبهسازي فضاي كتابخانه وجايگزيني كتب جديد
6-20- انتخاب نفرات برتروتقديرازآنان درمناسبت هاي مختلف
7-20- ايجادكتابخانه كلاسي درصورت امكان
8-20- برگزاري مسابقات كتابخواني وخلاصه نويسي درمناسبت هاي مختلف
9-20- تهيه مجلات ونشريات مورد علاقه دانش آموزان به صورت آبونمان
10-20- استفاده بهينه اززنگ هاي انشاء وبرقراري پيوند بين زنگ انشاء وكتابخانه
21- قوانين ،آيين نامه هاو ...
1-21- مطالعه قوانين وآيين نامه هاوشيوه نامه هاي اجرايي،آموزشي،ارزشيابي وپيشرفت تحصيلي و ... توسط مدير و معاونين
2-21- برنامه ريزي براي آشنايي همكاران ذينفع با قوانين ،آئين نامه ها، بخصوص درجلسات تخصصي
3-21- اطلاع رساني درموردقوانين،آيين نامه ها وشيوه نامه هاو دسترسي افراد ذينفع به شيوه نامه ها
22-نظارت بر پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان ، دفترآمارودفتر انضباطي
1-22- تكميل بودن پرونده ها
2-22- تطبيق كپي شناسنامه با اصل آن و درج نام ونام خانوادگي و امضاء تطبيق كننده براي پرونده هاي دانش آموزي
3-22- دقيق بودن دفترآماروتكميل تمامي فيلدهاي مربوط درپايگاه اطلاعاتي دانش آموزان
4-22- اقدام بموقع جهت پلمپ وانسداددفترآمار
5-22- برنامه ريزي و نظارت بر درج وضعيت انضباطي دانش آموزان در دفتر مربوطه( نقاط قوت و ضعف باهم نوشته شود نه فقط نقاط ضعف )
23- بهداشت ونظم عمومي مدرسه
1-23- نظم وآراستگي محيط كار(اتاق مدير، معلمان، معاونين و...)
2-23- پاكيزگي محوطه،سالن ها،سرويس ها،كلاس ها،آزمايشگاه،كارگاه ،كتابخانه و ...

انتظارات کلی مدیرموفق(3)

16-- تقويت بنيه علمي دانش آموزان
1-16-برگزاري ارزشيابي آغازين(ورودي)در اول سال تحصيلي از آموخته هاي سال قبل دانش آموزان براي شناسايي نقاط ضعف و قوت موجود
2-16- برنامه ريزي براي شناسايي دانش آموزان نيازمند تقويت بنيه علمي و داراي ضعف درسي
2-16- برنامه ريزي جهت جبران عقب ماندگي هاي درسي در طول سال تحصيلي
3-16- استفاده از دبيران مجرب در تدريس كلاس هاي جبراني و تقويتي
4-16- تشكيل كلاس جبراني وتقويتي براساس نتايج امتحانات وتجزيه وتحليل آن ها
5-16- اطلاع رساني بموقع مشكلات و ضعف هاي دانش آموزان به اوليا
6-16- برگزاري جلسات مشاوره اي و توجيهي براي اولياودانش آموزان
17- مشاركت ، تقسيم كار و تفويض اختيار براي بهره وري از نيروي انساني
1-17- تفويض اختيار به معاونين براساس شرح وظايف براي اداره هرچه بهترامور مدرسه
2-17- مشاركت دادن واقعي همكاران در اداره امور مدرسه
3-17- مشاركت دادن واقعي دانش آموزان دراداره امور مدرسه
4-17- شناسايي دقيق نيروهابه منظور استفاده بهينه از توانمندي هاي آنها
5-17- برجسته كردن موفقيت هاي كاركنان درجمع همكاران
6-17- بازخواني شرح وظايف تمامي همكاران وابلاغ كتبي شرح وظايف به همراه ابلاغ داخلي و نصب شرح وظايف دراتاق هاي مربوط
7-17- ايجادرقابت سالم در بين همكاران وتشويق همكاران موفق وساعي درجمع همكاران واولياي دانش آموزان
8-17- برگزاري كارگاه و جلسات آموزشي براي همكاران بانظرخواهي از آنان
9-17- اعزام همكاران به همايش ها،كنگره ها،كارگاه هاو جلسات آموزشي و...
10-17- الگوبودن شخص مدير ازنظرگفتار،كرداروسايرامور
11-17- رعايت عدالت در مدرسه درمورددانش آموزان،اولياء،همكاران و...
12-17- دادن مسئوليت به همكاران واوليا دانش آموزان در مناسبت هاوبرنامه هاي مختلف
13-17- فعال سازي نظام پيشنهادها درمدرسه
14-17- ارزشيابي دقيق براي تشخيص همكاران فعال و برجسته
15-17- توجه به مسائل و مشكلات همكاران و توسعه امكانات رفاهي درحدامكان
18- توسعه و ترويج فرهنگ استفاده از ICT
1-18- تشويق و ترغيب همكاران جهت بازآموزي مهارت هاي هفت گانه كامپيوتري((word-windows-excel-…… و درنظر گرفتن امتياز براي همكاران فعال در ارزشيابي سالانه و ...

نکاتی درمورد تنظیم برنامه هفتگی مدرسه

برنامه هفتگی مدرسه از مهمترین وظايف مدير و اصلي ترين خان پروژه مهر است

به دو دلیل مهم:

1- یکی از کارهای مهمی است که حتما باید انجام شود پس چه بهتر که زودتر تمام شود وآرامش بیشر را بر خود حاکم نماییم.

2-هرچه زودتر برنامه بسته شود مشکلات شما کمتر است چرا که اگر دیر شود شما باید تابع مدارس دیگر باشید (در مورد دبیران مشترک)

اما برای این که برنامه شما سریعتر تنظیم وبا مشکلات کمتری مواجعه شوید بهتر است موارد زیل را رعایت نمایید:

1-دبیران کمتر از یک روز باهم هماهنگ شوند ...مثلا اگر یک دبیر 3 ساعته دارید ویکی دیگر 2 ساعته یا 3 که باهم یک روز میشود باید اینها هم روز باشند یعنی حداقل یک روز مشترک داشته باشندو...

2-قبل از بستن روزها برای پیشگیری ازسنگینی درسها در یک روز حواستان باشد.

3-دبیرانی که تک ساعت دارند تا حد ممکن با هم باشند وگرنه مشکلات شما بیشتر شده واحتمالا برای 2 ساعته ها اجبارا باید تک ساعت تنظیم نمایید.

4-اول تک ساعت ها را بچینید.( باهم وضربدری تنظیم کنید)

5-بعد دبیرانی که بیش از یک جلسه با کلاس ها کار دارند را بچینید(واین چند ساعت قابل تفکیک نیست مثل علوم تجربی )

6-در ادامه کار بقیه ساعت ها ومواظب برخورد ها باشید.

7-در پایان عمودی وافقی کنترل نمایید.

8-برای تهیه برنامه هر کلاس وابلاغ به دانش آموزان نیز حواستنان به سنگینی درس ها باشد مثلا در دینی قرآن عربی میتوان مانور داد و همینطور در علوم اجتماعی و...

9-اما نکته امنیتی این که اگر همکاری از روزهای کاری خود ناراضی است یا رضایت اورا جلب کن

یا مواظب برنامه باش که ناپدید نشود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

امیدوارم این موارد کمکی به شما مدیر گرامی باشد.

اجرای کلاس های ضمن خدمت به میزبانی دبیرستان شاهد یاران امام ره

از امروز چهارشنبه مورخه 92/6/6 کلاس های ضمن خدمت ویژه کتب جدید التألیف برای کلیه دبیران نواحی سه گانه شهر کرمانشاه در این آموزشگاه برگزار می گردد .

آشنايي با حقوق اساسي و قوانين و مقررات در برنامه‌هاي درسي جديد ارتقاء مي‌يابد

دكتر محمديان: يكي از وجوه برنامه جديد حوزة يادگيري مطالعات اجتماعي، آموزش حقوق اساسي و آشنايي با قوانين و مقررات به‌ويژه اصولي از قانون اساسي متناسب با ويژگي‌هاي سني و نيازهاي دانش‌آموزان در چهارچوب حقوق و وظايف است.به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي دكتر محمديان رئيس اين سازمان اظهار داشت: بر اساس برنامة درسي ملي در حوزة يادگيري مطالعات اجتماعي توجه ويژه به مباحث هويت ايراني، اسلامي و انقلابي صورت گرفته است. يكي از وجوه برنامه جديد حوزة يادگيري مطالعات اجتماعي، آموزش حقوق اساسي و آشنايي با قوانين و مقررات به‌ويژه اصولي از قانون اساسي متناسب با ويژگي‌هاي سني و نيازهاي دانش‌آموزان در چهارچوب حقوق و وظايف است.
دكتر محمديان افزود: تلاش بر اين است، برنامه‌هاي درسي جديد براساس دلالت‌ها و راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به‌صورت تلفيقي توليد و تدوين شود و برنامه‌هاي درسي، مطالعات اجتماعي، تفكر و سبك زندگي، كار و فناوري و ادبيات فارسي نمونه‌هايي از اين نوع است.

مزین نمودن اسامی کلاس ها به نام شهدای دانش آموز(دبیرستان فرهنگ دوره اول)

در جرای بخشنامه ارسالی اداره محترم آموزش وپرورش تمامی کلاس های این آموزشگاه به نام شهدای گرانقدر دانش آموز 8 سال دفاع مقدس مزین گردید.

انتظارات کلی از مدیر موفق

سلام دوستان عزیز، 26 انتظار از یک مدیر موفق را تهیه نموده ام که به دلیل حجم بالای فایل ، این انتظارات را به چند بخش تقسیم نمودم که اگر مقبول شما عزیزان مجرب واقع گردید قسمتهای بعدی نیز تقدیم خواهد شد .انشاالله

1- برنامه سالانه مدرسه
1-1- تنظيم و تدوين برنامه متناسب با مقتضيات و شرايط مدرسه
2-1-تصويب برنامه سالانه در شوراي مدرسه و تنظيم صورتجلسه مربوطه
3-1-پيش بيني هاي لازم در جهت نحوه اجراي هرچه بهترآن و تنظيم تقويم اجرايي طرح ها و برنامه هاي مصوب
4-1-هدفگذاري شاخص هاي آموزشي ازجمله درصد قبولي،ميانگين نمرات و... در برنامه سالانه
2- برنامه هفتگي
1-2- توزيع مناسب دروس در طول هفته
2-2-تنظيم برنامه براساس دانش آموزمحوري
3- شوراي معلمان و مدرسه
1-3- تدوين برنامه زمانبندي تشكيل جلسات سالانه شوراها
2-3- مشخص كردن دستور جلسات شوراها به تفكيك هر جلسه در برنامه زمانبندي تدوين شده
3-3- پيش بيني زمان و محل مناسب براي برگزاري جلسات شورا ها
4-3- اداره كرد شورای دبیران توسط دبیران ، به نوبت
5-3- تنظيم صورتجلسا ت توسط دبير جلسه شامل (دستور جلسه،خلاصه و اهم مذاكرات در ارتباط با دستورجلسه،مصوبات و تاريخ اجراي آنها،مسئول پي گيري مصوبات،ثبت گزارشي از اقدامات مصوبات جلسه قبل)
6-3- تناسب دستور جلسات با مدت زمان جلسه ( براي يك جلسه يك ساعته حداكثر 2دستور)
7-3- تعيين زمان تشكيل ودستورجلسات با نظر همكاران
8-3- بررسي و پيگيري مصوبات بطور مستمر تا حصول نتيجه در جلسات بعدي شورا ها
9-3- اتخاذ تدابير لازم براي شركت تمامي همكاران در جلسات
10-3- توجه به شرح وظايف شوراي مدرسه و شوراي معلمان مندرج در آيين نامه اجرايي مدرسه در تعيين دستور جلسات
11-3- برنامه ريزي و نظارت برتشكيل جلسات معلمان هم رشته به طور مستمر
12-3- تصويب بودجه بندي پيشنهادي شوراي معلمان براي كتب درسي در شوراي مدرسه و ابلاغ به همكاران جهت اجرا
13-3-دعوت از اساتيد،صاحبنظران ،كارشناسان و همكاران موفق شاغل ،بازنشسته واوليامتخصص به جلسات شورابه تناسب موضوع و دستورجلسه
14-3- مشخص كردن ساعت شروع و اختتام ، دستورجلسه وسايرتوصيه ها در دعوتنامه ها
15-3- تشكيل شورای دبیران در قالب بازديدهاي علمي وآموزشي(خارج ازمدرسه)
16-3- تجليل از معلمان موفق وتلاشگردرجلسات و ايجاد فرصت براي طرح رازورمزموفقيت

انتظارات کلی از مدیر موفق(2)

6- طرح درس
1-6- پيگيري تدوين طرح درس روزانه با استفاده از روش هاي فعال تدريس
2-6- نظارت براستفاده از طرح درس روزانه توسط همكاران
3-6- ارائه ي بازخورد به همكاران توسط مدير و معاونين درموردتدوين محتوا و استفاده از طرح درس
7- دفاتر ثبت فعاليت هاي آموزشي (دفاتر نمره)
1-7- نظارت بر ثبت نمرات و فعاليت هاي انجام شده توسط همكاران
2-7- نظارت بر تنظيم و تكميل كليه صفحات ضميمه توسط همكاران (بودجه بندي،برنامه،گروه بندي،ملاقات با اوليا و ...)
3-7- بررسي مستمر دفاتر توسط مدير و معاونين وارائه ي بازخورددرصفحات ويژه پيش بيني شده درآخر دفاتر
8- كارگاه و آزمايشگاه
1-8- تهيه وسايل آموزشي مورد نيازبا نظر خواهي از همكاران
2-8- تدوين برنامه زمانبندي حضور دانش آموزان كلاس ها در آزمايشگاه و كارگاه
3-8- برنامه ريزي براي استفاده بهينه از وسايل موجود
4-8- اهتمام در تنظيف و نگهداري وسايل موجود
5-8- ثبت گزارش فعاليت هاي انجام يافته دردفاتر مربوطه توسط همكاران بامشاركت دانش آموزان
6-8-برنامه ريزي براي استفاده از وسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان
7-8-برگزاري نمايشگاهي ازوسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان
8-8-نگهداري ازوسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان در محل مناسبي از مدرسه
9- رسانه هاي آموزشي
1-9- در دسترس بودن رسانه ها( تلويزيون- ويدئو-كامپيوتر- اورهد و...)براي استفاده همكاران
2-9- برنامه ريزي سالانه جهت استفاده بهينه همكاران ازرسانه هاي موجود
3-9- تهيه فيلم ، CD ونرم افزارهاي آموزشي بانظرخواهي ازهمكاران
4-9- آموزش نحوه استفاده از رسانه هاي موجود مدرسه در جلسات معلمان
10- نظارت و ارزيابي
1-10- تدوين برنامه بازديدمدير و معاونين از كلاس درس همكاران در طول سال تحصيلي
2-10- بازديد مستمر مدير و معاونين از كلاس درس همكاران براساس برنامه تدوين شده
3-10- ثبت نتايج بازديد در فرم هاي مخصوص ارسال شده (فرم براي يك جلسه ي درسي طراحي شده است)
4-10- ارائه بازخورد كتبي به همكاران پس از بازديدوتجزيه وتحليل نتايج بازديد
5-10- برنامه ريزي براي نظارت همتا(نظارت معلم به وسيله معلم ديگر)
11- تجزيه و تحليل نتايج امتحانات
1-11- استخراج درصد و ميانگين نمرات به تفكيك دروس بصورت مقايسه اي با سال هاي قبل
2-11- تجزيه و تحليل نتايج براي شناسايي نقاط قوت و ضعف

مدرسه را برای مهرآماده کنیم

برای بازگشایی مدرسه در روز اول مهر اقداماتی لازم است که به صورت فهرست اینجا درج می نمایم امیدوارم مفید واقع گردد:

1-ثبت نام دانش آموزان وکلاس بندی آنان

2-تکمیل کادر اداری وآموزشی

3-تعمیرات ساختمانی

4- تعمیرات و تجهیزات

5-بررسی وضعیت ساعت ،تمثال وتخته (برد)کلاس ها

6-بررسي وضعيت صندلي و میز معلم در كلاسها

7-تهیه برنامه هفتگی ونصب در کلاس ها

8-جلسات شورای دبیران وهماهنگی روش کار

9-جلسات انجمن اولیا ومربیان ومشارکت آنان در امور

10-جلسات با دانش آموزان(توجیهی وآموزشی)

11-برنامه ریزی برای روز بازگشایی

12-هماهنگی وقرارداد با سرویس مدرسه

13-هماهنگی وقرارداد لباس فرم دانش آموزان

14-تهیه دفاتر(نمره-حضور وغیاب کارکنان ،بازدیدو...)

15-تهیه دفاتر دانش آموزی(انضباطی-آموزشی ،حضور وغیاب، و...)

16-بررسی ورفع نقص سیستم های رایانه وقطعات هوشمند سازی

17-تهیه برنامه سالانه مدرسه وارسال به اداره
18-تهیه برنامه سالانه برای اولیا

19-نصب تابلو نام کلاس ها

20-و...

تشکیل جلسه ستاد شاهد ناحیه 3 در دبیرستان شاهد مدلل

ساعت 8 صبح روز سه شنبه تاریخ 29/5/92 جلسه ستاد شاهد با حضور ریاست ناحیه ، رئیس بنیاد شهید منطقه 1 واعضاء ستاد شاهد در دبیرستان پسرانه شاهدمدلل تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه رضایی مدیردبیرستان پسرانه شاهدمدلل ضمن خیر مقدم، گزارشی از اقدامات انجام شده درسال گذشته وکارهای انجام شده برای بازگشایی مدارس و قدردانی از اعضاء ستاد، خواستار تعامل بیشتر اعضاء با مدارس شاهد شد.

در ادامه اعضاء به بحث وتبادل نظر در خصوص مسائل آموزشی و پرورشی ، موفقیت های مدارس شاهد ، کلاسهای کنکوری ،پروژه مهر، ستاد ثبت نام و... پرداختند ومواردی به تصویب رسید.

در پایان مقرر شد در جلسه بعد گزارشی از کارهای انجام شده توسط اعضاء ارائه گردد.

مهم-رای 855 شورای عالی آموزش و پرورش

فایل ضمیمه: 

اطلاعيه کارشناسی آموزش نیروی انسانی ناحیه (23 /5 / 92) - برنامه اجرايي دوره كوتاه مدت تغيير كتب پايه هفتم (متوسطه اول) براي دريافت برنامه اجرايي دوره كوتاه مدت تغيير كتب پايه اول متوسطه اول فايل پيوستي را دانلود كنيد.

برنامه ذیل استانی بوده و ممکن است دچار تغییراتی گردد. در ضمن دروس به صورت قطبی در سه ناحیه برگزار می گردند.برنامه ریزی  دوره هاو پاسخگویی به همکاران محترم توسط کارشناسی آموزش نیروی انسانی ناحیه انجام می پذیرد..

فایل ضمیمه: 

برگزاری اولین جلسه پروژه مهر در دبیرستان دوره اول شهید ایرج فیضی

با استعانت از خداوند متعال ،اولین جلسه پروژه مهر سال تحصیلی 92-93 با حضور اعضای ستاد در تاریخ16/5/92 در دفتر آموزشگاه برگزار گردید وموارد ذیل به تصویب اعضائ ستاد رسید .
1- تشکیل ستاد پروژه مهر
2- صدور ابلاغ برای اعضای ستاد
3- تقسیم وظایف بین اعضا ی ستاد
4- رنگ آمیزی کلاس ها و فضا سازی مدرسه
5- تهیه آلبوم کاری و مستند سازی کلیه فعالیتها
6- تعمیر میز وصندلی ها ی آزمایشگاه وکلاس ها
7- تعویض پرچم و نصب آن بر سر درب مدرسه
8 - تهیه برنامه دبیر محور با توجه به ابلاغ همکاران
9-تجهیز اتاق مشاوره ،پرورشی و نماز خانه
10-تعویض وتعمیر شیرآلات و سرویس های بهداشتی
11-نصب بنر تقدیر وتشکر از همکاران در خصوص بالا بودن سطح آموزشی مدرسه نسبت به سایر مدارس
12- تشکیل ستاد ثبت نام وصدور ابلاغ برای آنان
13-تشکیل ستاد ایاب وذهاب و صدور ابلاغ برای آنان
14-آماده سازی کلاس ها ومحیط مدرسه از لحاظ نظافت، تعمیر وروشنایی کلاس ها
15- بنر کردن نرخ سرویس ها ونصب آن در مدرسه
16- باز گشایی مدرسه وتزیین رحل قرآن و اسپند دود کردن
17-امحائ اوراق امتحانی وانتقال آنها به مدرسه هجرت
18-تشکیل شورای دبیران
19- برگزاری هفته دفاع مقدس و رفتن به مزار شهدا
20- برگزاری جشن میلادامام رضا وجشن عاطفه ها

برنامه امتحانات پایه سوم راهنمایی در امتحانات شهریور 1392

فایل ضمیمه: 

دستورالعمل کامل وزارتی پروژه مهر 1392(مهم)

فایل ضمیمه: 

درخشش دبیرستان غیر دولتی سما در بین مدارس متوسطه دوره اول

جا دارد بدینوسیله از کلیه همکاران آموزشگاه تقدیر و تشکر بعمل آید ..........

درخشش دبیرستان غیر دولتی سما در بین مدارس متوسطه دوره اول

جا دارد بدینوسیله از کلیه همکاران آموزشگاه تقدیر و تشکر بعمل آید ..........

اولین جلسه پروژه مهرفلسطین رجایی

بسمه تعالی
صورتجلسه شماره 1 پروژه مهر تاریخ 20/5/92
پیرو نامه شماره 410/5039210423/3 مورخ 22/4/92 در روز یک شنبه مورخ 20/5/92 اولین جلسه
پروژه مهر 92با حضور اعضاء در محل دفتر دبیرستان فلسطین 1 تشکیل گردید .
ابتداء ابلاغ صادره اعضاء ستاد آموزشگاه، به ایشان تحویل داده شد وهرکدام از اعضاء در جریان وظایف
خویش قرار گرفتند. ومهمترین وظیفه این ستاد علاوه بر آماده سازی مناسب وبازگشایی باشکوه این دبیرستان
در مهر 92 برنامه ریزی با مشارکت اولیاء وشورای دانش آموزی در طول سال تحصیلی می باشد. از جمله
برنامه های پیشنهادی در این جلسه قابل اجرا تا25/6/92 عبارتند از:
1- رنگ آمیزی کلاس های درس وبازبینی سرویسهای بهداشتی ورفع نقایص فیزیکی آموزشگاه
2- تعمیر میز ونیمکتها واصلاح آنها
3- آماده سازی وتجهیز آزمایشگاه وکارگاه
4- آماده سازی فضای ورزشی
5- تهیه نرم افزارهای جدید آموزشی پایه اول دبیرستان وآماده نمودن کلاس هوشمند
6- استفاده از امکانات وفضای مدرسه در ساعات غیر درسی با حضور مستم مدیروحداقل دوکلاس درسی ویک کلاس ورزشی
7- فعال نمودن کتابخانه مدرسه وتقویت فرهنگ کتاب خوانی و ارجاع دانش آموزان به کتابخانه عمومی
انشاء ا...
1- رییس ستاد:امیر صفری(مدیر)
2- مسئول کمیته پروژه مهر: علی جعفر خانبگی
3- دبیر پروژه مهر: اردلان نوروزی
4- عضو ستاد : بهمن امینی
5- عضو ستاد : منصوررضایی
6- عضو ستاد : علی صفاکوهی نماینده دبیران

شرکت دانش آموزان دبیرستان خاتم الانبیاءدرمحفل انس با قرآن

جمعی از دانش آموزان دبیرستان خاتم الانبیاء به همراه اولیاء مدرسه در مراسم محفل انس با قرآن که در دبستان خلیج فارس تشکیل شد ،شرکت نمودند.در این محفل روحانی، ریاست اداره آموزش وپرورش ناحیه 3،معاونت پرورشی وتربیت بدنی،جمعی از کارشناسان اداره وکارشناسانی از اداره کل آموزش وپرورش استان ،جمعی از قاریان ممتاز شهرمان وهمچنین جمعی از دانش آموزان واولیاء مدارس مجتمع آیت الله نجومی، حضور داشتند.

تبریک به مناسبت عید سعید فطر - دبیرستان دوره اول شهید ایرج فیضی

برگزاری اولین جلسه پروژه مهر 92 در دبیرستان نمونه دولتی حضرت معصومه(س)

به نام خدا
اولین جلسه پروژه مهر این آموزشگاه در روز چهارشنبه 92/5/2 طبق دستورالعمل ارسالی در آموزشگاه با حضور اعضای ستاد تشکیل گردید.که مسائل و موارد ذیل
مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت ضمنا موارد مصوب نیز به همکاران ابلاغ شد.
مسائل وموارد بحث و تبادل نظر :
1- تشکیل ستاد پروژه مهر و مشخص نمودن اعضای ستاد ومعاونین ونماینده معلمان - اعضای انجمن وشورای دانش آموزی
2-تشکیل جلسه توجیهی وتقسیم وظایف بین اعضای ستاد وصدور ابلاغ
3-تنظیم برنامه زمانبندی ، اولویت های کاری آموزشگاه و تقویم اجرایی سالانه
4- تشکیل شورای معلمان در شهریور ماه و تنظیم برنامه هفتگی مدرسه

تصمیمات اتخاذ شده :
1- توزیع ابلاغ های صادر شده به اعضای ستاد پروژه مهر آموزشگاه جهت پیگیری امور محوله به ایشان
2-تشکیل شورای مدرسه ودبیران جهت آماده سازی و بازگشایی آموزشگاه و اولویت های کاری آموزشگاه
3- تهیه وتنظیم تقویم اجرایی سالانه آموزشگاه قبل از شروع سال تحصیلی و برنامه هفتگی

دستور جلسه آینده :
زیبا سازی آموزشگاه ( رنگ آمیزی،خط کشی،و...)، تعویض وتعمیر شیرآلات و سرویسهای بهداشتی،تعمیر میز ونیمکتها و کمد کلاسها،شارژ کپسولهای آتشنشانی
تجهیز پنج کلاس به تابلوی هوشمند جهت سال تحصیلی جاری و ...

فهرست حاضرین درجلسه :
1- رئیس ستاد : نسرین ناوبر 5- عضو ستاد : سودابه نورانی
2- مسئول کمیته : پروین محمودی 6- عضو ستاد : فردوس چهری
3- دبیر پروژه : سیده معصومه میرمعینی 7- عضو ستاد :صدریه یار محمدیان
4 - عضو ستاد : مینو حیدریان 8- عضو ستاد : محبوبه نخستین

برنامه امتحانات پایه دوم در امتحانات شهریور ماه 1392

فایل ضمیمه: 

سايت جديددبيرستان نمونه دولتی هاجر دوره اول

راه اندازی سایت جدید مدارس هوشمند در مدرسه هاجر انجام شد .
آدرس سایت http://hamgam.medu.ir/portal/home.php?school_code=67022409

نصب تابلو جدید دبیرستان دوره اول ودوم زینب کبری(س)

نمایی از نصب تابلوی جدید دبیرستان نمونه دولتی هاجر

نمایی از نصب تابلوی جدید دبیرستان نمونه دولتی هاجر دوره اول

کسب رتبه اول مرحله برترکشوری در فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان توسط دبیرستان نمونه دولتی هاجر

در نتایج ارزیابی فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان ناحیه 3 کرمانشاه، دبیرستان نمونه دولتی هاجر موفق به کسب مقام اول در بین مدارس شد که به مرحله برتر کشوری راه پیدا کرد . با تشکر از تمامی کسانی که ما را برای رسیدن کسب این مقام یاری نمودند .
کسب این موفقیت را به کلیه همکاران ،اولیا و دانش آموزان تبریک می گوییم .

دستورالعمل اعطاي گواهي نامه نوع دوم كاركنان با امضاي وزير آموزش و پرورش ابلاغ شد

ئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش ، از ابلاغ دستورالعمل و فرآيند اجرايي اعطاي گواهي نامه نوع دوم كاركنان وزارت آموزش و پرورش با امضاي دكترحاجي بابايي به ادارات كل آموزش وپرورش استانهاي كشور خبر داد.

رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش ، از ابلاغ دستورالعمل و فرآيند اجرايي اعطاي گواهي نامه نوع دوم كاركنان وزارت آموزش و پرورش با امضاي دكترحاجي بابايي به ادارات كل آموزش وپرورش استانهاي كشور خبر داد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، اسدالله اسدي گرمارودي با اشاره به اينكه دريافت كنندگان گواهينامه هاي نوع دوم مي توانند از مزاياي استخدامي آن نظير دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دكترا در شرايط احراز مشاغل مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه برخوردار گردند ، افزود : تمامي كاركنان مي توانند حداكثر دوسطح از گواهينامه هاي نوع دوم را دريافت كنند.

رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني با تاكيد بر اينكه دارندگان مدرك تحصيلي معادل حداكثر مجاز به اخذ يك سطح از گواهي نامه هاي نوع دوم مي باشند، اظهاركرد : گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي مصوب متقاضيان واجد شرايط از سال 1379 به بعد قابل بررسي و تائيد مي باشد و فقط به كاركنان رسمي و پيماني تعلق مي گيرد.

وي در ادامه گواهينامه هاي مهارتي، تخصصي – تخصصي، پژوهشي سطح يك و تخصصي پژوهشي سطح دو را از گواهينامه هاي نوع دوم عنوان و تصريح كرد : شرايط اخذ اين گواهي نامه ها در بخش مهارتي شامل؛ دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه ، طي 1200 ساعت آموزش مصوب با شرايط حداقل 3/2 آموزش ها در زمينه آموزش هاي شغلي كه حداقل در 6 سال طي شده باشد و حداكثر 200 ساعت آموزش در طول يك سال ، مي باشد.

اسدي گرمارودي در بخش تخصصي، دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا گواهينامه مهارتي و طي 1000 ساعت آموزش مصوب در شرايطي كه حداقل 4/3 آموزش ها، آموزشهاي شغلي يا آموزش مديران باشد كه حداقل در 5 سال طي شده و حداكثر 200 ساعت آموزش در طول يك سال باشد، را از شرايط اين گروه عنوان كرد.

دستورالعمل اعطاي گواهي نامه نوع دوم كاركنان با امضاي وزير آموزش و پرورش ابلاغ شد

ئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش ، از ابلاغ دستورالعمل و فرآيند اجرايي اعطاي گواهي نامه نوع دوم كاركنان وزارت آموزش و پرورش با امضاي دكترحاجي بابايي به ادارات كل آموزش وپرورش استانهاي كشور خبر داد.

رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش ، از ابلاغ دستورالعمل و فرآيند اجرايي اعطاي گواهي نامه نوع دوم كاركنان وزارت آموزش و پرورش با امضاي دكترحاجي بابايي به ادارات كل آموزش وپرورش استانهاي كشور خبر داد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، اسدالله اسدي گرمارودي با اشاره به اينكه دريافت كنندگان گواهينامه هاي نوع دوم مي توانند از مزاياي استخدامي آن نظير دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دكترا در شرايط احراز مشاغل مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه برخوردار گردند ، افزود : تمامي كاركنان مي توانند حداكثر دوسطح از گواهينامه هاي نوع دوم را دريافت كنند.

رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني با تاكيد بر اينكه دارندگان مدرك تحصيلي معادل حداكثر مجاز به اخذ يك سطح از گواهي نامه هاي نوع دوم مي باشند، اظهاركرد : گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي مصوب متقاضيان واجد شرايط از سال 1379 به بعد قابل بررسي و تائيد مي باشد و فقط به كاركنان رسمي و پيماني تعلق مي گيرد.

وي در ادامه گواهينامه هاي مهارتي، تخصصي – تخصصي، پژوهشي سطح يك و تخصصي پژوهشي سطح دو را از گواهينامه هاي نوع دوم عنوان و تصريح كرد : شرايط اخذ اين گواهي نامه ها در بخش مهارتي شامل؛ دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه ، طي 1200 ساعت آموزش مصوب با شرايط حداقل 3/2 آموزش ها در زمينه آموزش هاي شغلي كه حداقل در 6 سال طي شده باشد و حداكثر 200 ساعت آموزش در طول يك سال ، مي باشد.

اسدي گرمارودي در بخش تخصصي، دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا گواهينامه مهارتي و طي 1000 ساعت آموزش مصوب در شرايطي كه حداقل 4/3 آموزش ها، آموزشهاي شغلي يا آموزش مديران باشد كه حداقل در 5 سال طي شده و حداكثر 200 ساعت آموزش در طول يك سال باشد، را از شرايط اين گروه عنوان كرد.

آموزش 2هزار مدرس كتب درسي جديدالتاليف از 22 مرداد آغاز مي شود

رئيس مركز آموزش نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش : آموزش 2هزار مدرس كتب درسي جديدالتاليف از 22 مرداد آغاز مي شود رئيس مركز آموزش نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش از آغاز آموزش ضمن خدمت 2 هزار مدرس كتاب هاي جديدالتاليف پايه اول متوسطه اول از 22 مردادماه خبر داد. به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، اسدالله اسدي گرمارودي بااشاره به انجام مرحله اول آموزش مدرسان كتاب هاي جديدالتاليف سوم ابتدايي و تحت پوشش قرارگرفتن 2 هزارمدرس گفت: اين مدرسان 60 هزار معلم پايه سوم ابتدايي را در سراسر كشور آموزش خواهند داد تادرمهرماه معلمان با آمادگي براي تدريس كتاب هاي جديدالتاليف در كلاس حضور يابند. رئيس مركز آموزش نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش افزود: آموزش 2 هزار مدرس پايه اول متوسطه اول نيز از 22 مردادماه آغاز مي شود و به طور ميانگين براي هر درس 30 ساعت آموزش ضمن خدمت پيش بيني شده است. وي يادآور شد: اين مدرسان پس ازاتمام كلاس هاي ضمن خدمت در تمامي استان ها حضور مي يابند و آموزش هاي لازم را به 160 هزار دبير پايه اول متوسطه ارائه خواهند داد تا اين دبيران براي اول مهرماه باآمادگي لازم سركلاس حضور يابند. اسدي گرمارودي تصريح كرد: در شيوه نامه آموزش ضمن خدمت معلمان درخصوص كتاب هاي جديدالتاليف مقرر شده است ، 60 درصد آموزش هاي ضمن خدمت در طول تابستان و 40 درصد نيز در طول سال تحصيلي اجرا شود. اسدي گرمارودي ادامه داد: شركت معلمان در اين كلاس ها اجباري است و معلمان مشمول بايد اين دوره ها را پشت سربگذارند.