Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

اولین جلسه پروژه مهرفلسطین رجایی

بسمه تعالی
صورتجلسه شماره 1 پروژه مهر تاریخ 20/5/92
پیرو نامه شماره 410/5039210423/3 مورخ 22/4/92 در روز یک شنبه مورخ 20/5/92 اولین جلسه
پروژه مهر 92با حضور اعضاء در محل دفتر دبیرستان فلسطین 1 تشکیل گردید .
ابتداء ابلاغ صادره اعضاء ستاد آموزشگاه، به ایشان تحویل داده شد وهرکدام از اعضاء در جریان وظایف
خویش قرار گرفتند. ومهمترین وظیفه این ستاد علاوه بر آماده سازی مناسب وبازگشایی باشکوه این دبیرستان
در مهر 92 برنامه ریزی با مشارکت اولیاء وشورای دانش آموزی در طول سال تحصیلی می باشد. از جمله
برنامه های پیشنهادی در این جلسه قابل اجرا تا25/6/92 عبارتند از:
1- رنگ آمیزی کلاس های درس وبازبینی سرویسهای بهداشتی ورفع نقایص فیزیکی آموزشگاه
2- تعمیر میز ونیمکتها واصلاح آنها
3- آماده سازی وتجهیز آزمایشگاه وکارگاه
4- آماده سازی فضای ورزشی
5- تهیه نرم افزارهای جدید آموزشی پایه اول دبیرستان وآماده نمودن کلاس هوشمند
6- استفاده از امکانات وفضای مدرسه در ساعات غیر درسی با حضور مستم مدیروحداقل دوکلاس درسی ویک کلاس ورزشی
7- فعال نمودن کتابخانه مدرسه وتقویت فرهنگ کتاب خوانی و ارجاع دانش آموزان به کتابخانه عمومی
انشاء ا...
1- رییس ستاد:امیر صفری(مدیر)
2- مسئول کمیته پروژه مهر: علی جعفر خانبگی
3- دبیر پروژه مهر: اردلان نوروزی
4- عضو ستاد : بهمن امینی
5- عضو ستاد : منصوررضایی
6- عضو ستاد : علی صفاکوهی نماینده دبیران