Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

بازدیدخانم عباسی ازدایره ازیابی وعملکردازدبیرستان نمونه دولتی هاجر

درروزچهارشنبه تاریخ94/10/9 خانم عباسی ازدایره ارزیابی وعملکردازنحوه برگزاری امتحانات ترم اول وفعالیت های آموزشی وپرورشی آموزشگاه بازدیدبه عمل آوردندودرنهایت ازعوامل اجرایی تقدیدوتشکرنمودند.

تصویر خبر: