Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

بازدید آقایان محمدی معاون پرورشی ناحیه3 و نیازی کارشناس مسئول اردوها وسازمان دانش آموزی درروزبرگزاری جشن نیمه شعبان ازدبیرستان نمونه دولتی هاجر

درروز شنبه مورخ 95/3/1 به مناسبت برگزاری جشن نیمه شعبان آقایان محمدی معاون پرورشی ناحیه 3و نیازی کارشناس مسئول اردوها وسازمان دانش آموزی دراین آموزشگاه حضوریافتند.درضمن ازحوزه امتحانی وفعالیتهای پرورشی وفضای آذین بندی بازدیدبه عمل آوردده واززحمات عوامل اجرایی تشکرنمودند.

تصویر خبر: