Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

بازدید آقای عابدین عزیزی کارشناس سنجش ناحیه۳ از جلسه امتحانی دبیرستان شهیدایرج فیضی باهنر

آقای عزیزی کارشناس سنجش ناحیه ۳ ضمن بازدید از جلسه امتحانی دبیرستان شهیدایرج فیضی باهنر
با توجه به نظم و سکوت و آرامش حاکم بر جلسه از کادر اداری و آموزشی آموزشگاه تشکر و قدردانی کردند.

تصویر خبر: