Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دردبیرستان فضیلت

دانش آموزان بایددرعرصه های مختلف اجتماعی وارد شوند تا ازهمان آغاز نوجوانی ،فردی باتجربه ،باداریت وبا هوش شوند،چراکه این ویژگی برای پیشرفت آنها در هر عرصه ای نیاز است وآنها بامشارکت در انتخابات شوراهای دانش آموزی و عضویت درآن می توانند این ویژگی راکسب کنند. به همین منظور دانش آموزان آین آموزشگاه همنوا باتمام مدارس کشورمان برنامه هایی بدین شرح برگزار گردید.
1-در روز یکشنبه مورخ94/7/26 تشکیل ستاد انتخابات شورای دانش آموزی
2-ثبت نام دانش آموزان جهت نامزدهای انتخاباتی
3- درروز دوشنبه 94/7/27 اسامی کاندیدهای تایید صلاحیت
4- در طول ایام هفته تبلیغات کاندیدهای انتخاباتی شورای دانش آموزی
5- در روز سه شنبه راس ساعت نه صبح برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

تصویر خبر: