Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

برگزاری دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان معلم

- دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان معلم درتاریخ روزدوشنبه 94/7/27درآموزشگاه باحضورهمکاران برگزارشدو مواردزیرمورد بررسی قرار گرفت
-تلاوت قرآن
- تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان
- کنترل حضوروغیاب دانش آموزان وثبت غیبتهای آنان دردفاترمخصوص واطلاع به عوامل اجرایی
- ثبت نمرات وفعالیت های دانش آموزان دردفاترکلاسی
- استفاده ازکلاس های هوشمند وگارگاه وآزمایشگاه
- مطالعه بخشنامه هاوامضاءآنها
- تشویق همکاران جهت شرکت درجشنواره ها،تحقیق وپژوهش وهمایشها
- حضوربه موقع درکلاس وآموزشگاه
- شناسایی دانش آموزان مشکل دار درسی ، اخلاقی وضعیف مالی
- توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان
- عدم توهین به دانش آموزان وعدم تنبیه بدنی
- بحث پیرامون هفته امربه معروف ونهی از منکر
-صحبت های مشاورمدرسه درمورد هفته بهداشت روان

تصویر خبر: