Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

برگزاری مرحله دوم طرح مدام در مدرسه راهنمایی حضرت آمنه(مجتمع اشرفی اصفهانی)

مرحله دوم طرح مدام در تاریخ 14/12/91درمدرسه راهنمایی حضرت آمنه برگزار'گردیدوشورای دبیران باحضور مجریان طرح برگزار گردیدوطی یک نظر خواهی ازدانش آموزان اکثریت توافق داشتند که این طرح موجب تقویت اعتماد به نفس وروحیه مسئولیت پذیری و ایجاد شورونشاط در آنان می گردد.

تصویر خبر: 
فیلم خبر: