Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

ساعت برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی محور ادبیات وعلوم آزمایشگاهی
خانه

برگزاری مسابقه علوم آزمایشگاهی در مدرسه راهنمایی شهدای باغ ابریشم

مسابقه علوم آزمایشگاهی (آزمون عملکردی ) با نظارت دبیر مربوطه و توسط دانش آموزان طی مراحل زیر انجام گردید :
1)تهیه ی نمونه سؤالات مختلف آزمون توسط دبیر
2)ارائه ی سؤالات به صورت تصادفی به هردانش آموز
3)انتخاب وسایل مورد نیاز آزمایش توسط دانش آموزان
4)انجام آزمایش توسط دانش آموزان در زمان تعیین شده
5) امتیازبندی دانش آموزان توسط دبیر بر اساس معیارهای زیر:
الف)مدت زمان اجرای آزمایش
ب)اجرای درست آزمایش
ج)رعایت نکات ایمنی
6)معرفی دانش آموز برتر جهت شرکت در مسابقات علوم آزمایشگاهی در سطح ناحیه

تصویر خبر: