Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید عباس یوسفی (دوره اول)

درمورخه 92/12/4روز یکشنبه ساعت 11 صبح دردفتر آموزشگاه جلسه شورای معلمان برگزار گردید که به موضوعات زیر پرداخته شد.
1-برگزاری آزمون هماهنگ دروس پایه وموردنیاز
2- رعایت بودجه بندی درتدریس تا پایان اسفند
3-ثبت نمرات مستمر دردفاتر وبازدید توسط معاون مدرسه دراین خصوص
4-توصیه های امنیتی وباز دارند به دانش آموزان درخصوص مواد آتش زا ومواد منفجر درروز های پایانی مدرسه
5-دایربودن مدرسه درروزهای پایانی سال طبق اعلام ناحیه به مدارس
6-همکاری جهت شناسایی دانش آموزان ناهنجار درفصل پایانی مدرسه
7-همکاری وهمراهی همکاران درخصوص اشاعه فرهنگ نماز ومسائل تربیتی واخلاقی
8- پیش نویس راهبردی دفتروزارتی درخصوص اهداف وراهکارهای سند تحول بنیادی وبرنامه پنجم توسعه همکاران بحث وتبادل نظر پرداختند.

تصویر خبر: