Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید عباس یوسفی (دوره اول)

درمورخه 92/12/4روز یکشنبه ساعت 11 صبح دردفتر آموزشگاه جلسه شورای معلمان برگزار گردید که به موضوعات زیر پرداخته شد.
1-برگزاری آزمون هماهنگ دروس پایه وموردنیاز
2- رعایت بودجه بندی درتدریس تا پایان اسفند
3-ثبت نمرات مستمر دردفاتر وبازدید توسط معاون مدرسه دراین خصوص
4-توصیه های امنیتی وباز دارند به دانش آموزان درخصوص مواد آتش زا ومواد منفجر ه درروز های پایانی مدرسه
5-دایربودن مدرسه درروزهای پایانی سال طبق اعلام ناحیه به مدارس
6-همکاری جهت شناسایی دانش آموزان ناهنجار درفصل پایانی مدرسه
7-همکاری وهمراهی همکاران درخصوص اشاعه فرهنگ نماز ومسائل تربیتی واخلاقی
8- پیش نویس راهبردی دفتروزارتی درخصوص اهداف وراهکارهای سند تحول بنیادی وبرنامه پنجم توسعه همکاران بحث وتبادل نظر پرداختند.

تصویر خبر: