Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

جلسه مجمع عمومی پیرامون امتحانات نوبت اول دردبیرستان کرامت

در تاریخ دوشنبه 93/10/1 جلسه مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان دبیرستان کرامت (باضمیمه دبستان رشد)برگزارگردیدوپیرامون ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای تلاش بیشتر جهت امتحانات نوبت اول ، آماده سازی فضای منزل وهمراهی وکنترل اولیا برمطالعه دروس فرزندان ،دقت ونظارت برتغذیه صحیح و...صحبت شد.

تصویر خبر: