Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

آخرین فرصت ارسال لیست نمرات عملی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی
خانه

روزملی آتش نشانی وایمنی در دبیرستان شهیدصیادشیرازی

آتش درنزد نیکان ما مقدس بوده و برای خود ما دوست داشتنی وپـُراستفاده و نگهداری ومهار وکنترل آن واجب ،، اما آتش افـروزی در هرجا ومکانی نامبارک است وناپسند........ خاطرات سوانح آتش سوزی درمدارسی مانندشین آباد ، به اندازه ای تلخ بوده که اذهان رانگران وعزم ملی رابرآن داشت تا با این پدیده ناخواسته وویرانگر به مقابلعه برخیزند
هفتم مهرهرسال به نام روزآتشنشانی و ایمنی نامگذاری شده در این روز هرفردی به طبع شرایط ویژه شغلی واجتماعی خویش پیامی میکند مثلاًپیام فراگیر این روز تقدیر وارج نهادن به فـرشتگاه قرمز پوشی است که هنگام حادثه،یدالله میشوند وبه فریاد گرفتاران در آتش یا هر مکان خطرناک میرسند.وامیدی میشوند برای آنانی که آنسوی خط 125با جملاتی لرزان متقاضی کمک فوری هستند.واما پیام خاص آن برای ما فـرهنگیان چیزی نیست جز اینکه دانش آموزان را با اجرای مانور اطفای حریق در مدرسه وآموزشهای مقدماتی به دانش آموزان هر کدامشان را همیار آتشنشان نماییم. کارکنان دبیرستان صیاد شیرازی امسال هم مانند گذشته قبل از شارژ مجدد 3عددکپسول قرمز مدرسه مانوراطفاء حریق را با مشارکت تمامی دانش آموزان برگزار نمودند ومدیر آموزشگاه ضمن تشریح نحوه خاموش کردن هرکدام را آموزش داده و سوالات مرتبط به صورت مسابقه عمومی همراه با جایزه درA-B-CوE انواع آتش
حین مانور مطرح گردیدو مقاله برگزیده یک دانش آموز دراین مراسم قرائت شد. موضوع درس انشاء این هفته نیزبه ایمنی وآتشنشانی اختصاص یافته است. انتظارات پس از اجرای مانور: 1- دانش آموزان اولیاء خود را به اهمیت وجود کپسولهای اطفاء حریق در منزل وخودروی شخصی آگاه نمایند. 2- دانش آموزان بدانند برای خاموش کردن آتش چه موقع از آب،شن ویاکپسولهای حاوی Co2 استفاده نمایند.

تصویر خبر: