Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

پویایی انجمن اولـیاء ومـربیان مـدرسه راهنمایی شهید علی صیاد شیرازی

نماینده منتخب اولیاء در انجمن اولیاء ومربیان مدرسه راهنمایی شهید صیاد شیرازی ، خانم ابراهیمی ومادر دانش آموز
رضاعطاری به منظور تقویت سطح راهنمایی ومشاوره آموزشگاه ، ضمن تشکیل کلاسهای آموزش خانواده به صورت
رایگان اقدام به ایجاد دوره های مشاوره ای برای اولیاء ودانش آموزان نموده است که نتایج مثبت این اقدامات به انحاء
مختلف انعکاس یافته است ودر آخرین فعالیت وپیش از آغاز امتحانات نوبت اول با حضور در کلاسهای درس وارائه مشاوره
امتحانی به دانش آموزان ،تاثیرخوبی تحت عـنوان فعالیت تکمیلی مربیان مدرسه برجای گذاشته است و خلاصه اینکه انجمن
اولیاء ومربیان این آموزشگاه نه تنها به انجمنی پویا وزنده تبدیل شده است بلکه نشاط وبالندگی خاصی به این مدرسه اهداء
نموده است .
با تشکر از اعضای محترم انجمن این آموزشگاه