Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

گزارش انجمن اولیاءو مربیان آبان ماه در دبیرستان نمونه دولتی هاجر

بسمه تعالی
جلسه انجمن اولیاء ومربیان درروزدوشنبه مورخ 93/8/19 باحضور ارزشمندجناب آقای نجفی ریاست محترم اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 و کارشناس مسئول انجمن اولیاء ومربیان جناب آقای نظری و اعضای انجمن درآموزشگاه برگزار گردید.
درابتدا مدیرمحترم آموزشگاه ضمن خیرمقدم گزارشی از اهم فعالیت های انجمن اولیاء ومربیان آموزشگاه را ارائه نمودندوهمچنین گزارشی درمورد رتبه هایی که دانش آموزان درزمینه های فرهنگی وهنری ، ورزشی وآزمون های علمی کسب نموده اند ارائه نمودند و اظهار داشتند که در آزمون پیشرفت تحصیلی سال گذشته سه نفر از دانش آموزان این آموزشگاه رتبه های اول تا سوم استان را به خود اختصاص دادند ودرمجموع یازده نفر از دانش آموزان در این آزمون رتبه کسب نمودند .همچنین در زمینه حفظ قرآن دانش آموز زهرا حسنی رتبه دوم کشوری را کسب نمودند واظهار نمودند که کلاسهای این آموزشگاه به صورت موضوعی اداره میشود.شش کلاس این آموزشگاه هوشمند است ودو کلاس دیگر هم نیاز به هوشمند سازی دارد .و در مورد تشکیل کلاسهای تقویتی در روزهای شنبه ویکشنبه وبرگزاری امتحانات مستمر به صورت کلاسی و تهیه کارنامه های مستمر وآماده سازی دانش آموزان برای شرکت در آزمون پیشرفت تحصیلی ( مرحله اول ) وجمع آوری کمکهای مردمی بیاناتی را ارائه نمودند در پایان ریاست محترم اداره جناب آقای نجفی ضمن تقدیر از تعامل اولیا با مدرسه هدف از تشکیل جلسات اهمیت به کار وفعالیت انجمن اولیاء وتلاش در جهت غنی نمودن جلسات در راستای اتخاذ تصمیمات مناسب تر وبهره گیری فکری وعلمی از اولیاء درجهت تسریع برنامه های آموزشی وپرورشی دانست .

تصویر خبر: